Silkspan

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ค่ายพักแรมริมทะเล อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน้ำพ...

                                              โครงการอนุร้กษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชมพร เป็น
โครงการที่สนองแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่โครงการพัฒนา 
ส่วนพระองค์ บ้านน้าพุ ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมของ 
ภูมิประเทศคือ สภาพสันทรายและสภาพป่าธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรโดยการปรับปรังปรุงบารุง 
ดินตามความเหมาะสม เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร สร้างงานให้แก่ประชาชน และ 
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพที่เหมาสมทุกด้าน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
โดยมีเป้าหมายในการดาเนินงาน อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมของภูมิประเทศ คือสภาพเนินสัน ทราย 
และสภาพป่าธรรมชาติไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวแหล่งศึกษาวิจัย และแหล่งส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดย 
ให้เข้าใจและรู้ถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและการสร้างมูลค่าในการใช 
ประโยชน์ทั้งทางตรงโดยเฉพาะด้านสมุนไพร เช่น การศึกษาการสกัดน้ามันหอมระเหยและนาไปแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางอ้อมจากการร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างถูกวิธ
จากการดาเนินงานดังกล่าว โครงการอนุรักษ์ฯ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพรได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาดูงาน ศึกษา 
เรียนรู้ และได้ขยายผลส่งเสริมสร้างงานให้กับกลุ่มราษฏรในการสกัดน้ามันหอมเหยจากใบเสม็ด และ 
พัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น